İş Kazaları Tazminat Danışmanlığı

Hizmetlerimizle, zarar gören vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlıyoruz.

İŞ KAZALARI: İş Kazaları Tazminat Danışmanlığı.

İş kazası, sigortalı işçinin işverenin emri altında bulunduğu sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir olay nedeniyle zarar görmesidir.

İş yerinde veya işin yürütülmesi nedeniyle iş yeri dışında meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen veya bedenen zarar uğratan olaylar iş kazasıdır.

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelmelidir.

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının işyerinde ve ya işyerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

İş yerinde bir işçinin iş kazası geçirmesi halinde işveren tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine hemen, Kuruma en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirim yapılması gerekir.

Kanunda belirtilen bu sürelere uyulmaması işverenin cezai sorumluluğuna neden olmaktadır.

İşveren tarafından bu bildirimin yapılmamış olması halinde işçi tarafından da bildirim yapılabilir. İş kazası nedeniyle bildirim yapılması işveren ve işçinin kusurunun belirlenmesinde önemli bir etken olduğu için hemen yapılması gerekmektedir.

Sakatlık Halinde ;

Maddi tazminat
Geçici iş göremezlik tazminatı
Daimi sakatlık tazminatı
Manevi tazminat

Ölüm Halinde ;

Maddi tazminat
Destekten yoksun kalma tazminatı
Manevi tazminat

İş kazası geçiren işçi, bedenen zarara uğramış olabilir veya iş kazası nedeniyle ölebilir. İş kazası nedeniyle zarar gören işçinin veya yakınlarının bu zararını gidermesi adına Türk Borçlar Kanunu 51. maddesi gereğince dava açma hakkı bulunmaktadır.

 

Sigortalının iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması halinde SGK tarafından yetkilendirilen müfettişler veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen dinlenme süresinde geçici olarak çalışamama halidir. Sigortalının almış olduğu rapor nedeniyle geçici olarak çalışamama durumunda olduğu için aylık ya da haftalık kazancında eksilme olmakta ve gelir kaybı yaşamaktadır. Bu gelir kaybının telafisi, geçici iş göremezlik ödeneği ile sağlanmaktadır.

İş kazası nedeniyle oluşan zarar sürekli olmayıp geçici olması durumunda söz konusu olmaktadır.

İş kazası nedeniyle kalıcı bir sakatlığı oluşan işçinin çalıştığı işyerinden daimi sakatlık nedeniyle maddi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

Kaza nedeniyle oluşan sakatlık oranı ve kusura göre belirlenecek miktar üzerinden işçiye tazminat ödenmektedir. İşçiye ödenecek tazminatın tutarı kusur ve sakatlık oranı dışında işçinin yaşı ve gelirine göre hesaplanmaktadır.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara göre meslekte kazanma gücünün en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, ayrıca sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

Sürekli iş göremezlik geliri,sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır.

İş kazası sonucunda daimi sakatlığı oluşan işçi, açacağı maddi tazminat davası neticesinde bir tazminata hak kazanacaktır. Aynı zamanda işçi, tazminata hak kazanmasının yanı sıra sakatlığının %10 dan fazla olması halinde Kurumca sürekli iş göremezlik gelirine de hak kazanabilecektir.

Ancak SGK tarafından sakatlığın %10 dan fazla olması halinde işçiye bağlanacak aylık maaş çıkan tazminattan mahsup edilecektir.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işçinin ölmesi durumunda yakınlarının, işçinin ölmesi nedeniyle desteğinden yoksun kalacakları için destekten yoksun kalma tazminatı davası açma hakları bulunmaktadır.

İşçinin iş kazası neticesinde ölmesi halinde ; işçinin varsa eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler, işçinin desteğinden yoksun kalacaklar ve maddi açıdan bir zararları oluşacaktır. Bu nedenle ölen kişilerin yakınlarının bu zararlarının karşılanması gerekir.

Manevi tazminat iş kazası neticesinde sakatlanan veya vefat edenin yakınlarının , ölüm ve sakatlanma nedeniyle yaşadığı üzüntü ve ıstırabın bir parça da olsa tatmin edilebilmesi amacıyla verilmektedir.

İş kazası nedeniyle talep edilen manevi tazminata ilişkin miktar yönünden karar verme yetkisi sadece hakime aittir. Hakim maddi tazminata ilişkin karar verirken, dosyaya sunulan raporlar ve diğer maddi deliller doğrultusunda hareket etmek zorunda iken, manevi tazminat hesaplanabilen bir tazminat olmadığından, karar verirken takdir yetkisini kullanarak hakkaniyete uygun bir miktarda karar vermektedir.

İşverenler, çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında her türlü tedbiri almak, işçinin güvenliği ile alakalı tüm araç ve gereçleri noksansız bulundurmak ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamakla mükelleftirler. Ayrıca işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı eğitimler verilmesi, çalışanların ilgili güvenlik önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek ve mesleki riskler, diğer tedbirler yasal hak – sorumluluklar ile alakalı bilgi vermek durumundadır. Özetle işveren yasalar gereği çalışanlarını gözetmekle mükelleftir.

İşçiler çalıştıkları işlerde kaza sonucu bedensel ya da zihinsel bir kayıp yaşarlarsa ortaya çıkan zararlardan işveren sorumlu tutulabilir. Bu nedenle iş kazası sebebiyle ölüm ya da yaralanma halinde varsa işverenin sigortasından yoksa kendisinden iş kazası tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır.

İş kazası sonrasında süreç oldukça titiz yönetilmelidir. İş kazası sonrası tazminat alabilmek için izlenmesi gereken süreç, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4., 5. ve 13. maddelerinde belirtilmiştir. Bu maddelere göre her şeyden önce kazanın emniyet birimlerine ihbar edilmelidir ve en geç 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri olayın iş kazası olup olmadığını tespit eder ve kazaya karışan tarafların kusur durumlarına ilişkin raporları hazırlar. Çalışan ancak bu aşamadan sonra işverenden tazminat talep edebilir.

İş kazası sonucu yaşanan yaralanan işçinin kendisi, kaza sonucu işçinin vefat etmesi durumunda yakınları tazminat talep edebilir. İş kazası tazminatı miktarı, yaş, gelir ve kusur durumu gibi kriterlere göre olaya özel olarak belirlenir. Daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki ön başvuru formunu doldurarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Bize hemen danışabilirsiniz.